Dalil Al-Quran Tentang Keberadaan Malaikat


Kewajiban seorang muslim untuk beriman kepada malaikat didasari dari informasi yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Dengan demikian, orang yang patuh dan tunduk pada apa yang terdapat dalam Al-Quran adalah tanda-tanda seorang beriman kepada malaikat.

Adapun informasi tentang malaikat adalah sebagai berikut.

1. Makhluk yang selalu mensucikan nama Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu, dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah). Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah). (Q.S. Ash-Shaaffaat : 163-166)

2. Makhluk yang patuh
Malaikat tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka selalu taat dan tunduk.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :
Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka). (Q.S. An-Nahl : 50)

3. Meneguhkan hati orang-orang yang beriman

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :
Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu; dan jika kamu berhenti; maka itulah yang lehih baik bagimu; dan jika kamu kembali, niscaya Kami kembali (pula); dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahayapun, biarpun dia banyak dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Anfaal : 19)

4. Memohon ampun bagi manusia

Allah Ta’ala berfirman :
Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Penyayang. (Q.S. Asy-Syuura : 5)

5. Menyampaikan wahyu kepada para nabi

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (Q.S. An-Nisaa’ : 163)

6. Membaca sholawat bagi Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Q.S. Al-Ahzaab : 56)

7. Memberi salam kepada penghuni surga

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :
(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. (Q.S. Ar-Ra’d : 23-24)

8. Mencatat amal manusia

Allah Ta’ala berfirman :
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Infithaar : 10-12)

9. Menjaga dan membantu orang-orang yang beriman

Allah Ta’ala berfirman :
(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut." (Q.S. Al-Anfaal : 9)

10. Mencabut nyawa
Salah satu tugas sebagian para malaikat adalah mencabut nyawa setiap makhluk Allah. Adapun malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk Allah adalah Malaikat Maut dan kawan-kawannya.

Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman :
Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan." (Q.S. As-Sajdah : 11)

11. Memikul ‘Arsy

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :
Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." (Q.S. Az-Zumar : 75)

12. Melaksanakan hukuman Allah Ta’ala

Allah Ta’ala berfirman :
Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar", (tentulah kamu akan merasa ngeri). (Q.S. Al-Anfaal : 50)

Semoga bermanfaat.

Sumber : Pendidikan Agama Islam, Karya : Muhammad Luthfi Ubaidillah dan Fathur Rozak


Share on Google Plus

- Unknown

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ artinya : "Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya."
    Blogger Comment
    Facebook Comment

2 komentar: